EUWELD®100 je specijalno obložena elektroda namenjena za izuzetno brzo i ekonomično žljebljenje, rezanje i bušenje svih metala osim magnezijuma, ručnim elektrolučnim postupkom. Za sekundu otklanja sve vrste metala:

  • pri pripremi žljeba za zavarivanje
  • pri otklanjanju nadvišenja zavara ili osnovnog materijala
  • pri ˝vađenju˝ prslina, odušaka odlivaka i drugih grešaka pri livenju
  • pri bušenju otvora u metalu
  • pri razbušivanja zakovica
  • pri rezanju limova, profila, odlivaka, rubova

Sa elektrodom EUWELD®100 uspešno se žljebe, buše i režu svi niskougljenični čelici, ugljenični čelici, visoko legirani čelici, livena gvožđa, čelični liv, nikl i legure nikla, bakar i legure bakra, itd.

TEHNIKA RADA

Pri žljebljenju elektroda je nagnuta pod uglom od 5-10°C i pomera se duž linije žljeba, potapajući vrh elektrode u žljeb koji se obrazuje. Žljebovi se formiraju brzim pokretima elektrode. Intenzitet toplenja zavisi od jačine struje, a brzina žljebljenja mora da prati brzinu toplenja.

Pri rezanju vrh elektrode se pomera u ravni reza od gornje ivice ka donjoj i obrnuto, usmeravajući električni luk u pravcu rezanja.

Pri bušenju vrh elektrode se pomera u pravcu centra otvora u metalu koji treba ostvariti. Električni luk se u toku bušenja neće ugasiti bez obzira na debljinu metala i vrstu materijala koji se buši.

Širina i debljina žljeba, brzina rezanja, veličina otvora i brzina bušenja zavise od prečnika elektrode i jačine struje.

Intezitet toplenja raste sa povećanjem jačine struje.

PREDNOSTI

EUWELD®100  pri žljebljenju, rezanju i bušenju ostavalja čist zljeb, ivicu reza ili otvora, bez predgrevanja osnovnog materijala i elektrode. Nije potrebna posebna veština zavarivača, posebna dopunska oprema, niti pomoćni materijali kao što su vazduh, kiseonik, acetilen, specijalna klešta ili gorionik.

Posebnu prednost ima zbog lake primene u teško pristupačnim zonama a može se primeniti u svim položajima.

Izuzetno je značajna primena elektrode EUWELD®100 pri otklanjanju grešaka na odlivcima od sivog, nodularnog i temper liva, bilo da su prsline, lunkeri, stari zavari i popravke, kada se greške utklanjaju u cilju reparaturnog zavarivanja.

Pri tim radovima površina žljeba za zavarivanje je hrapava, čime se obezbeđuje veća površina za vezu sa istopljenim dodatnim materijalom, što u više od 90% slučajeva može da obezbedi zavarivanje livenih gvožđa bez brezonovanja. Takođe, pri žljebanju livenog gvožđa sa elektrodom EUWELD®100 sprečava se otvrdnjavanje okoline žljeba, a sagorevanje elektrode ne stvara naugljeničenja na površini pri žljebljenju, rezanju ili bušenju.

Specijalne aktivne komponente u oblozi pri toplenju razvijaju veliku količinu gasova koja duva i gura.

PREPORUČENA STRUJA:

AC (naizmenična) ili DC (jednosmerna) (+) ili (-)

 

 PREPORUČENA AMPERAŽA:

Diametar(mm) 3,2 4,0
Min   (A) 150 180
Max   (A) 350 400

 

EUWELD®100 pre upotrebe nije potrebno sušiti.